Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00
Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή Συνέδρια 2018-03-07T17:21:42+00:00

Διεθνείς Ανακοινώσεις του Dr. Ράλλη

#37 Aleukemic myelomonocytic leukemia cutis.

Rallis E, Karanikola E, Poziopoulos D, Papathanasiou Ar, Papadakis P.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#36 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology

Rallis E, Nodaros K, Sabaziotis D, Skagias L, Economou D, Papadakis P. Disseminated cutaneous infiltration as the first manifestation of mantle cell lymphoma.
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#35 Irritant dermatitis after topical application of pimecrolimus cream 1% in a patient with Netherton syndrome (icthyosis linearis circumflexa).

Rallis E, Papadakis P, Papaconstantis M, Moreas I, Verros C.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#34 Recurrent Maculopapular Rash in a Greek patient with Hyper-IgD syndrome.

Rallis E, Verros C, Papaconstantis M.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#33 The functional morphology of the skin in drug eruptions – A preliminary study with light and electron microscopy.

Rallis E, Demetriou T, Arvanitis A, Fiska A, Koumantaki E, Kouskoukis C.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#32 Rothmund-Thompsons syndrome.

Rallis E, Papadakis P, Katsantonis JC, Bimpakis E, Butanska D, Sabaziotis D, Tosca AD.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#31 Severe mycobacterium marinum sporotrichotic-like lesions in a patient with ankylosing spondylitis receiving infliximab and prophylactically isoniazid.

Koumantaki – Mathioudaki E, Rallis E, Chatziolou E, Frangouli E, Katsambas A.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#30 Sycosis barbae due to Serratia marcescens in an immunocompetent patient.

Rallis E, Papaioannou E, Papadakis P.
15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

#29 Fabry’s disease.

Rallis E, Papadakis P.
10th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee,
Varna, Bulgary, 2-6.10.2005.

#28 Topical treatment of patchy alopecia areata with a combination of minoxidil solution 5% and clobetasol propionate 0,05%.

Roussaki-Schulze A, Rallis E, Kouskoukis C, Nasiopoulou A, Arvanitis A, Zafiriou E.
14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
London, England, 13-16.10.2005.

#27 Successful treatment of severe perifolliculitis abscedens et suffodiens with oral isotretinoin.

Rallis E, Economidi A, Verros C, Papadakis P.
14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
London, England, 13-16.10.2005.

#26 Epidermodysplasia verruciformis with good response to oral isotretinoin.

Rallis E, Moussatou V, Papadakis P.
14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
London, England, 13-16.10.2005.

#25 Itraconazole capsule pulse therapy in the treatment of tinea capitis and a 3-year follow-up.

Koumantaki-Mathioudaki E, Rallis E, Athanassopoulou V, Karalexis A, Katsambas A, Frangouli E.
14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
London, England, 13-16.10.2005.

#24 Acral Darier disease.

Rallis E, Papaconstantis M, Papadakis P.
XXXVIth World Congress on Military Medicine,
St. Petersburg, Russia, 5-11.06.2005.

#23 Tacrolimus ointment 0,1% successfully treats psoriasis of the anogenital region.

Rallis E, Nasiopoulou A, Economou D, Arvanitis A.
13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Florence, Italy, 17-21.11.2004.

#22 Administration of valaciclovir three days after the onset of herpes zoster eruption may reduce post-herpetic neuralgia.

Rallis E, Nasiopoulou A, Koumantaki E, Ahtaropoulos A, Kouskoukis C, Arvanitis A.
13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Florence, Italy, 17-21.11.2004.

#21 Eruptive vellus hair cysts: an underestimated entity.

Rallis E, Moussatou V, Tsiambas E, Papadakis P, Verros C.
13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Florence, Italy, 17-21.11.2004.

#20 Treatment of facial seborrheic dermatitis by topical application of pimecrolimus.

Verros C, Rallis E, Moussatou V, Papaconstantis M, Papadakis P.
13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Florence, Italy, 17-21.11.2004.

#19 A case of bullous pemphigoid and psoriasis of the scalp with good response to mycophenolate mofetil.

Rallis E, Nasiopoulou A, Kouskoukis C, Arvanitis A.
13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Florence, Italy, 17-21.11.2004.

#18 Acrokeratosis verruciformis of Hopf.

Rallis E, Economidi A, Tsiambas E, Papadakis P, Verros C.
13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Florence, Italy, 17-21.11.2004.